وحید مشایخی مزار

خانه /وحید مشایخی مزار
نام و نام خانوادگی وحید مشایخی مزار
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک