مریم پرهیزگار

خانه /مریم پرهیزگار
نام و نام خانوادگی مریم پرهیزگار
شغل دانشجوی سایر دانشگاههای داخل کشور / کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک