گروه علوم پایه

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم پایه

نام:  محدثه ابوحسيني طبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم پايه
نام:  رضا صيرفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم پايه
نام:  حكيمه گاوزن درونكلا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم پايه
نام:  بهرخ مرزبان عباس آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده دامپزشكي
گروه:  گروه علوم پايه