گروه نانوبیوتکنولوژی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه نانوبیوتکنولوژی

نام:  هاجر رجايي ليتكوهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  حسين عزيزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي
نام:  مصطفي گواهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده زيست فناوري
گروه:  گروه نانوبيوتكنولوژي