گروه نانو فناوری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه نانو فناوری

نام:  حسين اسفنديان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه نانو فناوري
نام:  قدير اسماعيلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه نانو فناوري
نام:  محمدحسن شاهوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه نانو فناوري
نام:  فواد مهري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه نانو فناوري