گروه فناوری های انرژی نو

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فناوری های انرژی نو

نام:  مجيد اسحق نيموري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه فناوري هاي انرژي نو
نام:  بهرام جعفري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  آمل، خيابان طالقاني، اباذر 35، دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه فناوري هاي انرژي نو
نام:  محمد سليماني لشكناري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه فناوري هاي انرژي نو
نام:  بهرام قرباني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه فناوري هاي انرژي نو
نام:  سيد سعيد موسوي انچه پلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  1
دانشکده:  دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين
گروه:  گروه فناوري هاي انرژي نو