رئیس دانشکده زیست فناوری

خانه /شوراهای پژوهشی/رئیس دانشکده زیست فناوری

 نام عضوسمت در شورا
1 مصطفی گواهی رئیس دانشکده زیست فناوری