رئیس دانشکده دامپزشکی

خانه /شوراهای پژوهشی/رئیس دانشکده دامپزشکی

 نام عضوسمت در شورا
1 عاطفه عراقی رئیس دانشکده دامپزشکی